Regulamin CSF

Mamy niezbędne, wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywanych napraw i remontów. Posiadamy oprzyrządowanie do wykonania diagnostyki i napraw automatycznych skrzyń biegów. Stosujemy materiały tylko renomowanych firm, gwarantujących najwyższą jakość, a wspomniane usługi wykonujemy w oparciu o regulamin warsztatowy.


Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jakości naszych usług, to zapraszamy do kontaktu. Na pewno znajdziemy rozwiązanie dla każdej kwestii spornej.

Regulamin warsztatowy

1. USŁUGI

Usługi wykonywane są na żądanie klienta, na podstawie wypełnionego druku Zlecenia Wykonania Usługi Motoryzacyjnej – 1 egzemplarz otrzymuje klient i 1 pozostaje u nas.

 

2. PRZYJĘCIE POJAZDU

Przy przyjmowaniu pojazdu wystawiane jest w zależności od sytuacji:

a. zlecenie wykonania napraw wraz z spisem czynności naprawczych do wykonania.
b. potwierdzenie przyjęcia pojazdu

Podpis klienta lub jego pełnomocnika na zleceniu oznacza:

– zgodę klienta na obowiązywanie ogólnych warunków naprawy i potwierdzenie, że klient się z nimi zapoznał
– zawarcie umowy o wykonanie usługi
– zgodę na przekazanie pojazdu do naprawy wraz z jego dokumentami i kluczykami

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE

Naprawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe oraz za inne przedmioty przekazane po uprzedniej inwentaryzacji, a także za poziom paliwa odnotowany przy przyjmowaniu pojazdu do naprawy.

 

4. KOSZTORYS – OSZACOWANIE

Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Jest to bezpłatna forma określania kosztów naprawy bez demontażu części, odnosząca się do istoty czynności do wykonania.

 

5. WYKONANIE USŁUGI

– W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi zależnej od opinii/czynności osoby trzeciej, która zostanie wskazana wykonawcy przez klienta, ostateczny termin wydania pojazdu zostanie wydłużony o okres między podpisaniem zlecenia i dniem wydania opinii/towaru przez wspomniany podmiot.
– Jeśli podczas wykonywania usługi pojawi się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, wykonawca musi poinformować o tym klienta. W takim przypadku, wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po podpisaniu aneksu do wystawionego zlecenia – dopuszcza się możliwość akceptacji dodatkowych czynności w formie maila wysłanego na adres: warsztat@csf-lublin.pl.
– Wykonawca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmówienia przez klienta, zlecenia wspomnianych, dodatkowych czynności naprawczych.
– Wykonawca ma prawo odstąpić od naprawy przy sugestii właściciela pojazdu do wykonania naprawy niezgodnie ze sztuką serwisową. Możliwy jest sposób naprawy zgodny z sugestią klienta, tylko na jego odpowiedzialność i ryzyko po podpisaniu stosownego, pisemnego oświadczenia. W takim przypadku klient traci prawo do 6 miesięcznej gwarancji naprawczej.

 

6. WYDANIE POJAZDU

– Przewidywany termin zakończenia naprawy wyznaczony jest w zależności od możliwości wykonawcy i ustalany jest przez niego od dnia otrzymania zlecenia.
– Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po upływie terminu ustalonego w zleceniu lub telefonicznie.
– Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania wszystkich stwierdzonych przez niego usterek pojazdu. W przypadku stwierdzonych usterek, które nie były zlecone do naprawy, wykonawca uprzedzi klienta o konieczności usunięcia tych wad, które mają wpływ na bezpieczeństwo auta.
– W przypadku odmowy zlecenia naprawy wcześniej wspomnianych usterek, klient zobowiązuje się podpisać oświadczenie o odmowie napraw, co zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności z tytułu tych wad.
– Odbiór pojazdu przez klienta lub jego pełnomocnika oznacza potwierdzenie wykonania wszystkich usług zleconych wykonawcy zgodnie ze zleceniem.
– Odbiór pojazdu, dokumentów i kluczyków może nastąpić po całkowitym uiszczeniu należności w stosunku do wykonawcy.
– W przypadku nie odebrania przedmiotu zlecenia powyżej 30 dni, zostanie naliczona dobowa opłata postojowa w wysokości 30pln/doba.

 

7. CZĘŚCI WYMIENNE

Klient ma prawo zobaczyć wymienione części, jeśli zażądał tego na zleceniu i może je zabrać. Wyjątek stanowią te części które naprawione lub zregenerowane zostały z powrotem zamontowane.

 

8. SPORY

Wszelkie spory wynikłe z wykonywania usługi naprawy pojazdu będą rozstrzygnięte przez Sąd Rejonowy w Lublinie.

Zapraszamy na nasze portale społecznościowe